Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.11.2019.

1. Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötiedon käsittelijänä.  

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy, Osmontie 34, 00610 HELSINKI 

2. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden tai sopimuksien täyttäminen tai asiakkuuksien hoito. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus, viestintä, markkinointi, rekrytointi tai muu vastaava laillinen peruste. 

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja; yritysten ja henkilöiden yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), asiakaspalveluun tai yhteydenottoihin liittyviä tietoja, ja verkkosivujemme ja –palvelujemme käyttötietoja, markkinointiin osallistumisilmoittautumisiin tai myyntiin liittyviä tietoja. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n. Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Jos esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea. 

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämä oikeus ei koske julkisen sektorin rekistereitä, joita pidetään lain perusteella. 

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla. 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan. 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot tietosuoja(a)maaskola.fi